29 августос. Урриет телюкеде!


Иште бир джумлеге бутюн о мубеджджель эмелин якъынларыны тюшюндириюр ве бутюн урриетпервер виджданлары сарсыюр, эзиюр!
Петроградда каба-ы урриет олан аскерлер, ишчилер, койлюлер Шурасы сабахлара къадар Русиенинъ урриетин огърадыгъы буюк телюкейи ве онынъ насыл муваффакъиетле кечириледжегини сабахлара къадар тюшюндилер.
Шура иле къол къола киден Русиедеки урриетперверлер къуветине истинат иден укюмет-ы мувакъата да айны суретте о огърунда ольмее ант иттиги урриетин къальбине узатылан сюнгюйи насыл къыраджагъыны тюшюнерек сабахлады!
27 февральден бери кадетлер ве сагъ фыркъалар укюмет-и мувакъатанынъ буюк рус урриетини шерефлендирен базы мукъаддес акълары танымасыны ве яшатмая къалкъышмасыны бир тюрлю чекемедилер… эр арекетлериле укюмет-и мува-къатайы сарсмая, урриетперверлери зайыфлатмая, демократияйы больмее, аскерлери шурадан ве бутюн демократиядан айырмая укюмете миллет-лери инджиттиререк, онлары укюмете къаршы чыкъараракъ бир къат даа мешгъалесини арттырмая чалыштылар…
Бутюн бу низамле бир макъсады яшатмакъ арзусыле укюмете ве Шурая къаршы япылан уджумлар бир тарафтан кунь куньден арттырылыркен, дигер тарафтан да буржувазия, адий кадетлер ордусыйы сарсмая чалыштылар…
Ве аскери кенди фикири, кенди виджданы олмаян бир къокъла алында кёрмек истеен забитлери, забитлерин буюк бир къысмыны кенди тарафдарлары иттилер… Иште бу сагълар этрафында бирлешен къара къувете даянаракъ, генерал Корнилов рус урриетини Русие демократиясыны кенди чызмаларыле таптамая къалкъышты ве укюметтен кендисининъ Русиеде «хаким-и мутлакъ» олмасыны ве кенди арзусыле истедиги адамлардан муреккеп бир укюмети иш башына кетире бильмеси акъны истеди…
Бунъа шубесиз, ич бир акъикъий урриетпервер-и видждан разы оламазды… Бу ишчилер акъкъынынъ буржуйлере, койлюлер акъкъынынъ помещиклере, аскерлер урриетининъ забитлере, къадынлар акъкъынынъ эрлере, миллетлер акъкъынынъ «Русие русларындыр!» диерек къаба хакимиет сесиле башкъа миллетлери богъмакъ исте-енлере таптатылмасындан башкъа бир шей димек дегильди!
Бу Русие тарихинде «ираде-и миллиейи» иш башына кетирмемек бу «учредительный собрание»йи коммек ве бу суретле Русие урриетини ялдызлаян мубеджджель акъларын тарланылмасы дегиль, комюльмесиди… Генерал Корнилов этрафында корьдиги буюк къувете даянаракъ, государственный Дума салонларында сонъ заманларында сеслерини юксельтен кадетлере сагъ фыркъалар сиясийлерине базанаракъ, укюметин ве Шуранынъ ред идеджеклерини бильдиги тилегини укюметтен истеди… О урриети энъ буюк урриетперверлере кенди эллериле богъдырмакъ, оны кенди къарарларыле комдюрмек истеди…
Эльбетте, оны бу буюк адымында джесаретлендирен къувет кучюк дегильдир, лякин миллионларле ишчи, миллионларле аскер, миллионларле койлю, миллионларле башкъа миллетлер юз бинълерле урриет огърунда омюрлерини чюрютмиш зиялы генчлер бугунь тамамыле сыджакълыкъле бутюн сарсылмаз бир иманле «каба-ы урриет»лери этрафында аскерлер, ишчилер, койлюлер Шурасы этрафында топланыюр ве «урриет телюкеде!» джумлеси къаршысында уйкъусыз, ашсыз сабахлары селямлаюр… Аджеба, буюк Русие урриетини ольдюрмек истеен сагъларле къарартмакъ истеен кадетлер эмеллери олан «Михаил»лери Русие тахтын кетиререк, бутюн укъукъ-ы бешер ве миллетлер акъларыны таптаябиледжеклерми? Аджеба, бугуне къадар къавий тешкилятларыле эр ерде сиайсий, ичтимаий меселелер къаршысында бир къувет оларакъ чыкъабилен эр сайлавда, эр медений дженкте кадетлери бугуне къадар енерек, эзерек шерефини, къуветини арттыран Русие урриетперверлери, социалистлери буюк дженкте, атта къанлы биле олса, мевкъилерини терк идерек, душманнынъ сонъ теджрибесинден къачаракъ, кенди мукъаддес кабелеринде адий сагълар ве кадетлер заммлерини, путларыны онларын програмларыны астырырлармы? Эллинджи номеролы «Миллет»те 27 августос баш макъаледе бугунь ачылан, дюн бекленилен бу буюк дженк акъкъында шу сатырлары язмыштым:
«Тыштан юкселен буюк фелякет рус урриетперверлерини бираз кадетлери юмшакълыкъле къаршыламая меджбур итсе де, биз ойле иман идиюрыз ки, дженк фелякети Русие урриетперверлерини кадетлере мусамаха итмее меджбур иттийсе де, эгер «урриет телюкеде!» де фелякетни бутюн керчеклигиле юксельсе, эгер «инсан» ве «миллет» акълары тапталса, Русие урриетини шерефлендирен буюк эмеллер солдурылса, урриетсиз Русие бизим ватанымыз дегиль деен о виджданлар тышта киден зияде ичериде юкселеджек фелякет къаршысында бирлешир… Ве бу фелякетни догъуранлары ал байрагъыле къаршылар… Узакъ, якъын эр душманнынъ савлетлерини челик къолларыле къураракъ «урриети» зынджырлатмаз джумхюриети тарлатмаз ве 27 феврале келинджее къадар о огъурда да джанларыны феда иден мукъаддес къурбанларын рухларындан комюлен «урриет» къабрине матем яшларыны септирмезлер!».
Бугунь келен телеграфлар, аскерлер, меним умидими ишчилер, койлюлер Шурасынынъ туттугъы мевкъи ве бутюн Русие урриетперверлерининъ вирдиклери юксек укюмлер онлардаки бирлик ве онлардаки «Илери!» эмирлери тамамыле къавийлештириюр!.. Бизден эр нокътада сарсылмаз къавий тешкилятлара малик олан къырымтатарнынъ тарихининъ тиледиги энъ буюк бордж насыл ки, бутюн Русие урриетперверлери Петроград аскерлер ве ишчилер, койлюлер шурасы этрафында бирликле, сыджакълыкъле топланыюрларса, ондан даа сарсылмаз бир якъынлыкъле Къырым Мусульманлары Иджра Комитети этрафында топланмакъ ве бутюн манасыле къавий бир, дагъытмаз бир таш кульче алында оларакъ эр кестен зияде бизим, биз мусульманларын, буюк душманларымыз олан сагъларын, кадетлерин къарарларыны коммемиздир!..
Аскер къардашлар!..
Бутюн миллий акъларын душманлары олан кадетлер сизинъ урриетинъизи зын-джырламакъ истедиклери киби, бизим «Миллий полк» акъкъымызы да тамамыле джанланмадан ольдюреджеклердир…

Онынъчюн Корниловтан ве тарафдарларындан келен эмирлерле, тешвикънамелерле арекет дегиль, онлары агъыр чызмаларынъызле эзинъиз, эзинъиз де элялабет урриет юксеклерден сизи такъдис ицун ве урриетле месут оладжакъ ярынки татарлыкъ сизлери рахметлериле селямласын!
Джафер Сейдамет

0 коммент.: