31 августос


Аджеба, насыл буюк къувет ве буюк макъсат инсанлыкъ тарихине бу къадар къанлы саифелер къоштырыюр?
Аджеба, насыл темелли зорлукъ миллионларле генч йигитлерин омюрлерини, эмеллерини ачылмадан солдурыюр ве миллионлардже аиленинъ къальплерини эбедий матемлерле эзиюр?
Бу суаллерин джевабыны бизе макъсатларыны гизлемейи муваффакъиетлери таныян дипломатлар вирмедилер… Учь сенеден бери матбуатта къопардыкълары буюк гурюльтилерле миллионлардже фикири тюшюндирен, сарсан буюк дипломатларын дженк, барышыкъ ве саир муим меселелер акъкъындаки беянатларындан тамамыле бири-бирини яланджы чыкъармая, эфкяр-и умумие огюнде кендилерини къуртармая чалышмакъ макъсадынен башкъа бир эмель яшамаюр.
Инсан димагъларыны парчалаян, медениет букетлерини, шиир ве санат инджеликлерини джеэннемий алевлериле инсанлыкътан узакълара савуран ильк агъыр топ куллеси патлатылдыгъы дакъикъадан бери эр дипломат тарихин танымадыгъы, инсанларын фикирлеринден дегиль, хаялларындан биле кечирмедиклери дереджедеки бу буюк джинаети ким тарих-и бешериетте яшатмакъ истеюр, оны гизлемее чалышыюр… Хебберехийлер, Брианлар, Холвеглер эр тарафта фикирлеринде исрар идиюр ве эр тарафта чыкъарылан ресмий беяз, сары, ешиль китаплардан ич бириси де инсанлыкъ тарихине инсанлар ал къанына ишленилен матем саифелерининъ неден яшатылды-гъыны ве кимлерин оны яшатмая къалкъыштыкъларыны изах итмеюрлар…
Аджеба, неден дженк олуюр, насыл къувет ики тараф иттифакъларыны бирлештиререк, бири-бири къаршысында бу къадар мерхаметсизликле ерден, коктен, денъизлер дибинден уджум иттириюр?

Алманиянынъ бутюн манасыле буюк Дженгиз, Тимур истиляларыны анъдыран бу улькелер заптындан макъсады не ве, аджеба, неден Хинденбург бильхасса Русиеде буюк фелякетлер яшатаракъ, Русиенинъ энъ зенгин, энъ къыйметли къыталарыны демир, челик халкъасыле чевириюр?
Аджеба, бу топракъ запты севдасында булунаракъ, Русие девлетининъ зайыф булмасындан бурада макъсадына къолайлыкъле муваффакъ оладжагъынданмы илери келиюр?..
Неден Алмания санат тесгяхы олан Бельчикая ве Франсанынъ энъ чокъ маден оджакълары олан шималь виляетлерине уджум итти?
Бугунь богъазлашан ики тараф ордуларыны сюреклеен себеби анълаябильмекчюн бу миллетлер арасындаки дюнки аят-ы икътисадие ве тиджарет дженкини теткъикъ итмек лязимдир.
Дюн санат, тиджарет дженкинде магълюп олан къазанчы, байлыгъы, саадети ве бинаэналейх къувети кунь куньден азалдыкъча сиясеттеки нуфузы да о къадар эксилен миллетлер, шубесиз, бу алы согъукълыкъле къаршылаямаздылар… Онлар анги ёлларле, насыл иттифакъларле кендилерини темельден сарсан къувети текямюлинден юксельмесинден зынджырлаябиледжеклерсе, оны азырламая чалышаджакътылар… Насыл ки, аят ичюн муджаделе чекишме дестюри тиджарет омюринде ве омюрде «инсан»лары чекиштириюрса ве бири-бирилерини енъмекчюн бир чокъ тиджарий иттифакълар акъдына меджбур идиюрса, насыл ки, рекъабет буюк олан тиджарет ве санайы тамамыле инкишаф иден мемлекетлерде миллионларле сермаелер бири-бирилериле богъазлашамаяракъ, екдигериле анълашыюр «Трост, Картель» денилен буюк ширкетлер япаракъ даа буюк къуветлер шеклинде бири-бирилерини къаршылаюрларса, бунынъ киби сиясий омюрде де, икътисадий аятта къуветнинъ азалдыгъыны енъильдигини ве бинаэналейх сиясетте де сарсылдыгъыны ис иденлер де бири-бириле анълашыюр ве миллионларле ордулары бирлештиререк, бир макъсада догъру уджум иттириюрлар. Иште бугуньки уджумлерин, дюнки иттифакъларын эписининъ эсасы тиджарет ве санат алеминде «аят ичюн дженк» дестюрининъ яшамасы ве о алемде эзиленлерин къавий исьянларындан, онъа къуветле къаршы чыкъмаларындан башкъа бир шей дегильдир.
Дженк бутюн дюньяда укюмет башларында кенди буюк санат ве тиджарет миллионларынынъ джихан базарлары дженклеринде енъмелерини тилеенлерин булунуп да «бутюн аят ве джемиет-и бешерие кенди башына быракъылмаюп инсанлар, джемиетлер, миллетлер арасында бир «аэнк» яшатылмалыдыр» диен социалистлерин булунмамасындан илери келиюр.
Эвет, эр джемиетте «сермае»лик, аят-ы икътисадиенинъ, джемиет-и бешериенинъ файдасыны тюшюнерек аль иден укюметлер элинде булунмасындан зияде оны къутурмыш, башсыз бир къувет, бир къашкъыр киби эр тарафа салдыртан капиталистлер яхут да онлары мудафаа иден радикаллар, кадетлер элинде булунмасы инсанлары олдыгъы киби, миллетлери де бири-бирилерине къаршы чыкъарыюр! Эгер инсанлара яшатылан учь йыллыкъ фелякетлер бу акъикъаты сездирсейдилер, эгер инсанлар инсанлыгъын анджакъ кенди саадетлерине ярамаларычюн тырнакъларыле ташлардан, тунчлардан, демирлерден мейдана кетирдиклери «алет»лерин догъурдыгъы «сермае»нинъ бугуньки башсызлыкъта булунмасындан тарихин танымадыгъы фелякетлер догъдыгъы анъласайдылар, ким билир не къадар къолайлыкъле социализма эр ерде, эр укюмет башында кенди ал байрагъыны далгъаландырыр ве ким билир не къадар тез куньлерде керек «инсан»лар ве керексе «миллетлер» арасында умумий бир аэнк яшатыларакъ, инсанларын рухуна мутхиш топ-тыракъалары ерине аят музыкасынынъ аэнклеринден не къадар севимли нагъмелер серпилир ве тарих-и бешерде фелякетлер, перишаниетлер ерине не къадар индже шиирлер, къыйметли медениет букетлери яшатылырды?!.
Дженке къадар аят-ы икътисадие ве тиджарие не алда иди, бугуньки ики тарафта топланмыш муттефикъ девлетлери дюн тиджарет базарларындаки дженкте мевкъилери не иди, ким кими енъиюр, кимин «сермае»си буюк базарларын миллионлара варан кярыны запт идерек, артыюр ве арттыкъча сарсылмаз мемлекет къуветини юксельтиюр ве эгильмез бир девлет сиясетини догъурыюрды? Петроград дарульфунуны профессор намзетлеринден Загорский «сульхтан сонъ дженк» нам эсерине мешхур бир немсе профессорынынъ шу джумлесийле:
«Америка иле Испания, Япония иле Русие арасында вукъу булан дженклер бизе анджакъ мустемлекелер ве эльвиришли шартлар, тиджаретлер яшатылан базарлар ве джихан алыш-веришине араян нокъталарын запты къасдиле япылдыкъларыны исбат иттилер…» башлаюр да китапнынъ алтынджы саифесинде: «Ким бугуньки Джихан Муаребесининъ себеплерини акъкъыле теткъикъ итмек, анъламакъ истерсе, Алмания аят-ы икътисадиесининъ ве тиджаретнинъ сонъ заманда яшадыгъы буюк текямюли такъип итмее меджбурдыр» диюр.

Аджеба, Алмания санайы не къадар юксельди, Алмания тиджарети не дередже артты, Алмания сермаеси нерелери запт итти ве Алмания зенгинлиги не къадар башкъа миллетлер, девлетлер байлыгъыны ашты кечти?.. Иште бу суалле джевапнынъ дереджеси бугунь 1870деки 35 миллионлыкъ алманлары 70 миллиона чыкъарды… Ве онлары шаркъта, гъарпта, коклерде, ерлерде, денъизлерин дибинде эр нокътада кендиле-ринден миллионларле арткъач миллетлери сарсмая, истедиклери тезликле къачырмая муваффакъ итти…

Дж. Сейдамет.

0 коммент.: