Миллете


«Миллет» бугунь миллетинъ акъикъий саадетини мудафаа идебильмек макъсадыле сиясет дюньясына чыкъыюр!
Аджеба миллет, миллете кунь куньден къабаран, къызышан асабий фуртуналы Русие сиясий омюрининъ беяз копюклери устюнден кечиледжек бир «акъ ёл» чизе биледжекми?
Аджеба, къаранлыкъта къалдырылмыш миллете миллет бу кучь, бу агъыр дакъикъаларда нурлу къудсий макъсатларынынъ, эмеллерининъ нурлу шулелерини яйдыра биледжекми?
Аджеба миллет, татар матбуатынынъ буюк бабасынынъ ачтыгъы лекесиз ве шерефли ёлунда темизликле, юксекликле адыны ишлеркен кендисини юреклерининъ бутюн сыджакълыгъыле къаршылаян не къадар къардашларыле бу буюк ве сарп кечитли ёлда ёлдаш олабиледжекми?
Аджеба бу къатий, бу мерхаметсиз, бу тикенли аятта чырпынаджакъ «Миллет»ин тарихтен иссеси не оладжакъ?
Эй, миллетин къадери къаршысында титреен фикирлер! Бутюн виджданымле тилеюрым ки, сизден эр биринъизни аятынъызын эр дакъикъасында эр шейден эвель шу суаль тюшюндирсин, онынъ джевабы сарссын, онынъ ренклери кульдюрсин, онынъ матемлери агълатсын.
Эй, миллет аятында из быракъаджакъ къалемлер!
Улулыкъ огюнде рухумын бутюн нияз ве тазарруларыле тилерим ки, заваллыгъыле тарихи огюнде умютленен миллетин саадетине, келеджегине, тарихин тилегине, нурлулыгъына аит сатырларынъызы ишлеркен анги намда, анги саифеде олурса олсун, анджакъ миллет, анджакъ тарих къайгъысыле титремезсенъиз, о анде къырылынъыз ве эбедиен изсизлиге комюлинъиз.
Я Рабби!
Аджеба, миллетин келеджеги къаршысында титреен ве татар тарихининъ тулуйыны мужделеен, аллыгъы селямлаян виджданлар не вакъыт, не вакъыт аятта месут бир миллетин тири, парлакъ нурларыле джанланмыш, танылмыш, сайылмыш тарихини севинчли козьяшларыле селямлаяджакълар…

Дж. Сейдамет. 

0 коммент.: