Къырым муфтиси Уфада икен


Мухтерем эфендилер![1]

Биз асырлардан бери гъае-и хаялиемиз олан бир меджлисте булуныюрыз ки, о да бугуньки джелиседир.
Бугуньки джелисе Русиеде булунан ики буюк Махаким-и Шериенинъ иттихатыле хусула келен тарихий ве муим бир иджтимайидир. Бинаэналейх, бу меджлисте бизлер хадисат ве теферруат иле дегиль, эсасат иле иштигъаль итмелийиз ве бунларын да лязимлерини икинджи дереджее быракъаракъ, эльземлерининъ хусулпезир олмасына гъайрет итмелийиз. Ве япыладжакъ олан ишлеринъ кесретинден зияде эмиетине, ульвиетине ихтимам итмелийиз… Аз япалым, факъат яптыгъымыз ишлер аля ве эльзем эсаслар олсунлар. Иште, бен ише бу нокътадан бакъаракъ, эйет-и мухтереминъизе сырасыле шимди учь меселенинъ аль идильмесини теклиф идиюрым… Теклиф идеджегим ишлер буюк, агъыр ве умумий.
Иште, бен бойле буюк ве умумий олдыгъы ичюн бу меджлисе Русие мусульманларынынъ Махкеме-и Шериелери иттихатыле хусула келен бир эйете теклиф идиюрым. Умум Русие мусульманларынынъ диний ве ильмий меркезлери олан Махкеме-и Шериелерининъ иттихадыле япыладжакъ иш буюк ве умумий олмакъ икътиза идер ве ойле бир эйет тарафындан иттихаз идилен къарарларынъ да къатий ве нафиз олмалары иджап идер.
Умют идиюрым ки, эйет-и мухтереминъизе теклиф идеджегим шу учь меселенинъ эписи де буюк олмакъле берабер миллетимизинъ энъ эльзем ихтияджларындан олдыгъы ичюн бу хусуста виреджегимиз къарарлар да севгили миллетимиз тарафындан кемал-и муваффакъатле, ихтирамле къаршыланурлар.
Дигер джеэттен бу учь меселейи бен Русие мусульманларынынъ екяне васта-ы иттихаты олмакъ узьре телякъкъи идиюрым. Онлар анджакъ бу учь меселеде иттихат идебилирлер. Бугунь Уфа, Къырым, Кавказ Махкеме-и Шериелерининъ керек азалары, керек реислери бир ере топланаракъ, бир чокъ ишлерде беян-ы рей итмелери атта иттифакъ итмелери, шает о рей, о иттифакъ мейдана амелий бир иш вааз идемез исе, фикиримдже, онларынъ ич бир укуми ёкътыр. О олса-олса назарий бир иттихат олабилир. Назарият девири исе чокътан кечмиш олдыгъы ичюн бу муим иджтимайиде мейдана амелий бир семере теввеллют итмемек бизим ичюн миллий бир джинаеттир. Чюнки о изаа-йы вакъытыдыр. Эмниет-и умумиейи, ираде-и миллиейи су-и истималыдыр. Бен бу хусуса сёзюми бираз узатаракъ эвет диюрым: бен шу мухтерем эйетинъ ульвиет-и маневиесини инкяр итмеюрым, о пек юксектир, пек къудсийдир. Факъат, йигирминджи асыр миллет хадимлери бойле тарихий бир иджтимайинъ къудсиетине, юксекликлерине айран оларакъ, ялынъыз маневий сёзлерле, мукъаддес джумлелерле иктифа идерсек, ялынъыз програмлар, уставлар тертибиле яхут эски-енъи назариелер исбатыле огърашырсакъ, ве бу меджлисе бойле бир джерьян, бойле бир нетидже вирирсек, бен эминим ки, бизе беяз кефинлере бурюнерек эдждадымыз асырлар аркъасындан бакъар да агълар, ахфадымыз бизе лянетхан олур.
Иште, Уфа, Кавказ, Къырым Махкеме-и Шериелерини де ве о Махкеме-и Шериелере таби олан Ислям джемаатыны да бугунь ве ярын да тевхит идеджек олан меселе шу учь маддедир:
1нджи мадде: Уфа, Кавказ, Къырым Махкеме-и Шерие реислери эр сене сырасыле бир дефа бир Махкеме-и Шерие нездинде бир афта къадар иджтима идерек, Русие мусульманларынынъ умур-ы февкъалядесини биль мушавере, лязим олан къарарлары иттихаз итмелидирлер. Бу мадденинъ эмиетини, эльземиетини тафсиль ве изаха аджет ёкъ. Зира, шу иджтимайимиз бизе бунынъ не дередже ваджип олдыгъыны фелян исбат итти.
2нджи мадде: Уфа, Кавказ, Къырым Махкеме-и Шериелери нездинде булунан къадылар эйетинден икишер къады эр сене биляинтихап сыра иле мезкюр Махкеме-и Шериелерден бири нездинден иджтима идерек, Русие мусульманларынынъ мувакъкъат Истинаф-и Шерие эйетини тешкиль итмелидирлер. Бу истинаф махкемесининъ муамеле муддети эр сене ялынъыз ики афта олып вазифеси исе баляда арз олунан учь Махкеме-и Шериенинъ биринде рует ве укюм олунан бир даванынъ меддеджи укюм музакере къани олмаюп истинаф дава иттиги такъдирде мезкюр давайы укъукъ-ы Ислямиее тевфикъан, истинафен рует идерек укюм эйлемектир. Бу мадде дахи Махакими-и Адлие ишлери иле ашна, адалет ишлеринде истинаф махкемелерининъ эмиетини билен зеват ичюн пек сарих олдыгъындан онынъ да эльземиетий хусусатта тафсилят вирмейи заит корююрым.
3нджи мадде: Уфа, Кавказ, Къырым Махкеме-и Шериелери муттехиден, кенди тахт идарелеринде олмакъ узьре бутюн Русие мусульманлары ичюн мунасип бир махалледе бир Ислям дарульфунуны (яхут татар дарульфунуны) намыле алий бир медресе тесис итмелидирлер ки, тешкилят ве идареси тамамыле бир дарульфунун тешкиляты акъикъий бир медресе-и алие къальбинде олмалыдыр.
Бу дарульфунунда шимдилик ялынъыз илим-и усул-ы тедрис (педагогика), эдебият, укъукъ ве улюм-и диние намларыле дёрт факультет кюшат идильмелидир.
Сонъра мумкюн олдыгъы такъдирде риязият, табиат ве тып факультелери де тесис ве иляве идильмелидир.
Сенелик бюдджеси ики юз бинъ рублее теджавюз итмееджек олан бир дарульирфан отуз беш миллионлыкъ бир миллет ичюн агъыр дегиль, бельки пек енгиль, пек шанлы бир вазифе джанлы бир тешеббюс ильмидир.
«Шимди аджеба, бойле бир дарульфунун бизим ичюн неден лязим?» киби бир суаль бельки варид олур. Чюнки «неме лязим!.. неден лязим?..» сёзлери ве бу кехене тенбель сёзлеринъ медлуллары адеттен бизим ичюн бир характер, бир табиат-ы сание укмюни алмыштыр. Бен шимди бойле бир меваи марифетинъ лязим олдыгъына дегиль, бельки эльзем олдыгъына джевап виреджегим.
Эфендилер! Бир миллет, миллет оларакъ ибраз-ы мевджудиет идебильмек ичюн, я кендиси бир медениет-и теввеллют итмелидир яхут да башкъа медениетлеринъ нур-и марифетини такълит идебильмелидир.
Затен кендиси бир медениет-и акъикъие догъуран, кенди тарихинде ульвиет ве фазилиетлер яшатан энъ юксек бир миллетте олан кендисинден акъдем келюп кечен миллетлеринъ ремат-ы медениелерини, медениет ташларыны къазмая, къарыштырмая меджбур олмуштыр. Бизлер де бу ёлдан айрылмайыз, бизим ичюн исе бу хусуста тахкъикъ ве теткъикъ идиледжек ве кемал-и ихтимамле муталаасы фарз олан ики левха-и медениет вар:
«Бири Гъарб, дигери Шаркъ-ы медениет азимелери, яни бизим ичюн истифаде ве игътинам идиледжек ики сервет-и ильмие мевджут булуныюр ки, бири Ислям, табир дигерле арап медениетининъ бакъые-ы ихтираатыдыр, дигери исе эски ве енъи Аврупа медениетинъ мухассала-ы теджрибеси».
Бугунь бир татар ичюн, эвет, бир мусульман ичюн Гъарп медениетини, Гъарп улюм-и марифетни якъындан танымакъ не дередже эльзем исе, онынъ ичюн мусульман олмакъ иссиетлер дегиль, бельки медений бир инсан олабильмек меджбуриетиле Ислям медениетини де, Гъарп медениетини де айны суретте окъумакъ, теткъикъ итмек, ондаки дакъайыкъ ве ульвиете нуфуз эйлемек. Матла олмакъ да о къадар фарздыр.
Бугунь бу ики алем-и медениетинъ ялынъыз бирини идрак идуп де дигеринден бибехре къалан бир миллет дегиль, атта бир шахс биле, билирсенъиз ки, дигер медениете къаршы не къадар кулюнч, эвет не дередже хазин бир вазиетте къалыюр. О, бу йигирминджи асырынъ мубарезе мейданларында ярым башлы, ярым къоллу, ярым аякълы гъарип бир инсан шеклинде корюлиюр. Сизе бу ёлда кучюк бир мисаль сёйлейим.
Франсыз муаррирлеринден мешхур Жан-Жак Руссо дженаплары Шаркъта: «Ва асват-ур-риях фи кель федж», «Эхабб иля ман накъар-ул дуфуф» —
манзумесини асырларджа мукъаддим-и тефий иден бир арап шаиресини билерекми, бильмеерекми бильмем, пек узун муддетлер такълит эйлемишти. О, бир арап къадыннынъ шу юксек ильхаматыны бир лирик парчасыны бельки йигирми беш сене язды, сёйледи, факъат, даима кенди намына иснаден сёйледи. Бир арап дахиесининъ он ики мысрайы теджавюз итмеен, лякин кемал-ы вузух ве белягъатле ифаде иден «Табиата догъру!..» хитабыны заваллы укъукъ бешер-и муаррири гуя енъи бир шейи сёйлеюрмыш киби, бельки бинълерле саифелик эсерлериле пек кучь ве мугълакъ бир тарзда кенди миллетине анълата бильди. Факъат, дикъкъат олунсын, асырлардан сонъра анълата бильди эм де кенди фикирим дие теблигъ итти. Бойле арекетлере шает билерек исе илим ве эдеп алеминде фикир ве мевзу хайырсызлыгъы табир олуныр. Бильмеерек исе ялынъыз кулип кечилиюр, ильмий социализманынъ буюк педери табир олунан Маркс да бойле бир арекетте булунмышты. О да медениет-и Ислямие назарында энъ эски, факъат энъ аятий, ве вазых бир акъикъат-ы икътисадие ичюн там дёрт джылт китап язды. Ве о мевзу саесинде кендисине «Марксизм меслегининъ муэссеси» нам алийисини бахс эйледи, йине бир буюк Аврупа мустешрикъи де Шаркъ алемини ве онынъ медениетини теткъикъ идеркен, шаркълыларынъ вазифе-и убудиете не къадар мутехэмен олдыкъларыны беянле эда-ы салят захири тасвир садединде Абдуллах учь рекят огле намазынынъ фарзыны эда идуп битирмишти, диюр. Бойле шейлер адий бир инсан, адий бир муаррир ичюн бельки хаиз-и эмиет дегильдир. Факъат медений бир шахс, мешхур бир муаррир, бир философ ичюн алем, илим ве эдеп де пек къолайсыз бир хата, чиркин ве сильинмез бир хатырадыр. Бинаэналейх, онлар накъыс-ы меденийлердир. Чюнки онлар къоджа бир Шаркъ медениетини, Ислям алемини, бу буюк сервет-и аятиейи ляйыкъыле анъламамышларды. Яхут анъламакъ истемемишлерди. Онларынъ бу хатасы ялынъыз бойле эдебий ве фельсефий ишлерде дегиль, бельки укъукъий, ичтимаий ве сиясий бир чокъ мадделерде дахи пек аяндыр.
Ве бундан долайы биззат кендилерининъ ве кендилериле берабер базен де атта бутюн бешериетинъ музтарип олдыгъы, фелякеттен фелякете юварландыгъы сабиттир…
Биз татарлар исе Гъарп медениети идрак идемедигимиз киби, Шаркъ улюм ве фунуныны да пек анълаямадыкъ.
Иште бу ики алемден ич бирини ляйыкъыле корюп ихата идемедигимиз ичюн эр хатведе хатадан хатая, фелякеттен фелякете сюрюнмее меджбур олдыкъ. Бу хусуста бир чокъ мисаль ве деляиль-и сердине аджет къалмамыштыр.
Татар миллетине, атта Русие мусульманларынынъ эр фердине аят-ы медениеден иссеяб олабильмек ичюн Гъарбынъ улюм ве фунуныны, Шаркъынъ Ислям медениетини якъындан огренмек ава къадар эльземдир. Зира, мазидеки о, узун къара фелякетлер, мутхиш муаребелер Шаркъ иле Гъарп медениетининъ бир мусадеме-и ичтимаие ве икътисадиеси идилер. Ал азырда копюрен къою къан дерьялары, Гъарп сермаесини вапур-вапур Шаркъкъа накъиль иде бильмек ичюн санаий бир суретте ихдас идилен къырмызы далгъалардыр. Истикъбальде бу феджи левхалары силебильмек Шаркъый бу шаркълы, факъат агъыр вазифе Гъарп иле Шаркъы таныян онларынъ эр икисинъ де севен ве эр икисинъ де айны суретте ихтирам иде билен миллетлере аиттир. Бу хусуста энъ зияде чалышкъан, ише бутюн джиддиетийле, азаметиле эмиет вирмек биз татарларынъ Русие мусульманларынынъ вазифесидир. Чюнки Шаркъ иле Гъарбын чарпышмасындан бу ики медениет-и алийнинъ мубарезесин-ден бу ане къадар энъ зияде магълюп ола келен, энъ зияде эзилен, асырларле фелякетлер ичинде яшаян миллетлерден энъ перишанлы биз татарлар булуныюрыз.
Эвет, биз бу ики медениетинъ эр икисини де эльде идинмее меджбурыз. Эр икисинъ де ики элимизле, къолумызле, рухумызле сарылмая аят бизи иджбар идиюр. Факъат насыл ве не суретле? Малюмдыр ки, бойле тешеббюслерде иттихаз идиле келен ики усул вардыр:
Баситтен муреккебе догъру арекет;
Муреккептен башлаюп басите догъру китмек усулыдыр.
Шимди, меселе ялынъыз бир шахсынъ талим ве тербиеси олмуш олса иш пек къолай иди. Оны деръал иптидаий мектебине къайд иттире вирди. Ёкъса, эльбетте дарульфунуна дегиль, ве улюм-и арабие ве Шаркъиеден лязим олан малюмат-и иптидаиейи мезкюр талебее иптидаий мектебинде эр икисини де берабер тедрис итмек мумкюн олурды. Нитеким, йигирми беш сенеден бери бир чокъ шахсий тешеббюслер ве бир такъым джемиет-и хайрие муэссеселери бу усулы такъип иттилер, ёл ачтылар, буюк муваффакъиетлер ихраз иттилер. Ики тарафлы иптидаий-алий малюматыны хаиз юзлердже талебе ихзар эйледилер.
Лякин меселе бир фердинъ яхут бир махалле джемаатынынъ атта ялынъыз бир Къазаннынъ, бир Къырымынъ иши олмаюп, бельки топтан бутюн Русие мусульманларынынъ къоджа бир татар миллетининъ маариф меселеси олдыгъындан ише башкъа тюрлю назар итмек икътиза идиюр.
Бинаэналейх, бугунь умум Русие мусульманлары маариф хусусында топтан муттехиден тешеббюс идеджеклери заман, иттихаз идеджеклери усул-ы баситтен муреккебеми? Ёкъса муреккептенми басите догъру арекет итмек муваффакъ-ы маслахаттыр? Бу мадденинъ алыны назариятджыларын дилинден аларакъ, догърудан догъруя лисан аята терк идиюрым. Бу суале джевабы татар аят-ы ильмиесининъ биззат кендиси вирсин…
Аят-ы ичтимаиемизе шойле афакъий бир бакъышле бакъарсанъ, бугунь Русие мусульманлары ичюн бир аньде эр ики тарикъ иле де китмек иджап идиюр.
Аятта бутюн Русие мусульманлары керек аят-ы ичтимайиелеринде ве керек бильхасса маариф ишлеринде меселейи мааллий ве умумий суретте ики къысыма тефрикъ итмишлердир. Бунынъ бойле олмасы да пек табийдир. Зира, иптидаий ве талий мектеплерининъ типлерини тайин итмек, программасыны танзим ве бюдджесини тертип эйлемек джеэтлеринде эр ерде бир чокъ теферруата, мааллий хусусиетлере, тахаллюфлере маруз къалынаджагъындан бойле месаиль-и мутеферруайы анджакъ мааллий ве хусусий идарелер муваффакъиетле аль ве фасыл иде билирлер. Къырым, Кавказ, Оренбург къыталары да кенди маариф ишлерини мунферит, мустакъиль бир суретте иджрая вааз иттиклери заман, дахи баситтен муреккебе догъру арекет идерек, эвеля мекятип-и иптидаие тесиси сонъра талий ве алий медреселер тешкилине башламышлардыр.
Димек, мааллий ве хусусий маариф ишлеримизде тарих-и илимимиз бизе баситтен муреккебе догъру бир хатт-ы арекет чызыюр. Бу бир эмир-и вакъидир. О артыкъ бир къанундыр. О алда иптидаий ве талий мектеплеримизде, кучюк ве буюк мааллий медресе-и диниелеримизде миллий ве эджнебий лисанларнынъ, эдебиятларнынъ, укъукъ ве саире дерслернинъ програмыны танзим типлерини тайин итмек меселеси насыл ки, бу ане къадар мааллий ве хусусий идарелер тарафындан темин идильмиш исе ве бундан да бир махзур корюльмемиш, бильакис иптидаий ве талий мекятип ве медресемиз йигирми беш сене зарфында аз олса да, мутемадиен теракъкъие догъру китмишсе, бу ахвалын бугунь де, ярын да татбикъ олунмасы лязим ве зарурийдир. О алда биз мекятип ве медарис-и иптидаие ве талие ишлерини Къырым, Уфа, Кавказ муфтиликлери айры оларакъ аль идерсек, ве аль идеркенде, эвеля мукеммель иптидаийлер кюшат идуп, сонъра орта дереджеде медреселер, мектеплер ачарсакъ, ве бу ачтыгъымыз иптидаийлери эр ики алеминъ рухуле яшаттыкътан сонъра, орта дередже мектеп ве медреселеримиз де дахи айны къаидейи татбикъ идерсек, эм макъсат-ы акъсамыза даа эмин, даа къатий хатвелерле якълашмыш олурыз эм де аятынъ ве тарихинъ вааз итмиш олдыгъы бир къануна «мааллий маариф ишлеринде баситтен муреккебе догъру» усулына исьян итмемиш олурыз.
Эвет, эр ульке, эр Махкеме-и Шерие кенди мекятип-и иптидаие ве орта дередже мектеп ве медреселерининъ програмыны, типлерини кенди маариф комиссиясында тюшюнерек, мушавере идерек, теткъикъ ве талиль нетиджесинде бирер къарара кельдиктен сонъра, бельки базы вакъытлар, базы бир умумий мадделер ичюн умумий бир муаллиминъ Конгресси де тертип иде билирлер. О башкъа меселе.
Биз исе, шимди бу Уфа Махкеме-и Шериесинде топланан Русие Махкеме-и Шерие реиси ве азаларындан муреккеп олан эйет-и миллие, бу тарихий иджтимайимизде бу умумий маариф-и миллие меселесине муреккептен басите догъру, табир-и дигерле юкъарыдан ашагъыя догъру бир хатт-ы такъип итмеклигимиз икътиза идер. Зира, аят оны эмир идиюр. Чюнки бугунь Русие мусульманлары арасында етишен юзлерле, атта бинълерле миллий мекятип-и иптидаие ве идадие икмаль иден талебе ве талебатымыз вардыр.
Онлар артыкъ укюмет дарульфунунларына киреджеклер ве кирмее меджбурдырлар, биз артыкъ онлара Шаркъынъ да кендисине махсус гузель нагъмелери, юксек фельсефелери, индже санатлары олдыгъыны якъындан огретелим.
Дигер джеэттен биз татар миллети, Русие мусульманлары иптидаий ве орта дередже мектеплерде миллиет араюрыз. Талим-тербиемизин бутюн манасыйле миллий олмаларыны талап идиюрыз да аджеба, неден алий мектеплерде миллиет принципинден узакълашыюрыз, яхут бу рухий арзуларымызы ачыкътан ачыгъа сёйлеерек, мушавере идерек, къарар виререк, иджрасына тешеббюс итмектен къоркъуюрыз? Меселя, мекятип-и алиеде кенди лисанымыздан, кенди эдебиятымыздан, кенди тарихимизден неден вазгечилиюр?
Ёкъса бир талебе бунлары иптидаий ве идадий мектеплеринде тасиль итмекле огренмиш битмишми адд олуныюр? Бойле зан олунмаз, беллеюрым! Бойле энъ ульвий анасыр-ы миллиемизинъ мекятип-и алиемизде яшамасыны бутюн къальбиле истемееджек бир татар тасавур идемем.
Факъат, бу арзу, бу макъсат-ы миллий Русие не къадар урь бир мемлекет олурса олсун, укюмет дарульфунунларында джан буламаз. Дигер джеэттен Къырым, Уфа, Кавказ муфтиликлери де не дередже гъайыр маариф-и умумие хусусатта не къадар федакяр олурса олсунлар, бойле агъыр бир меселенинъ алтына мунфериден пек якъын заманларда киремезлер. Кирдиклери такъдирде биле ишин акъкъындан ич бир тюрлю келемезлер, яни кенди муит маарифлеринде улюм-и Шаркъие ве Гъарбие эр икисини де ляйикъий веджихле яшатамазлар. Сонъра эвет, энъ сонъра диюрым, биз Русие мусульманларына бир медресе-и акъикъие лязим дегильми?
Тарихе бакъам, биз кенди муитимизде асырлардже харап ве перишан бир алда къалан медреселеримизи бу эски, факъат энъ мукъаддес абиде-и миллиемизи теткъикъ ве талиль идерсек, бу ильмий искелетлеринъ вакътыле бир такъым алем-и Ислямда яшаян дарульфунунлар джынсына менсюп махлюкълар олдыкълары пек къатий бир суретте анълашылыр, сабит олур. Мазие назар идинъиз, вакътыле медениет-и Ислямиенинъ меркези олан Багъдат медреселери бир дарульфунундан башкъа бир шей дегильдир. Орада дин дерслериле берабер бутюн улюм ве фунун, санат ве санаат… эписи тедрис олуныюрды. Орада бугунь Гъарп эдебияты, Гъарп укъукъы, Гъарп фельсефеси ве санаты табир иттигимиз дерслер яхут онларынъ эсаслары Гъарпта тасиль ве тедрис олунан Шаркъ эдебиятындан, Шаркъ укъукъ ве фельсефесинден къат-къат фазла талим ве тедрис олунырды. Испания медреселери исе даа васи бир програма малик идилир. Програмынъ васити, усул-и тедриси ве идарелериндеки интизам ве сербести иди ки, Испания арап медреселеринде биззат Испаньёл христиан талебелери ве ехудилер тасильде булундыкълары киби, шимдики Франса ве Италия дедигимиз улькелерден ве саиреден бир чокъ эджнебий талебелери келюп илим ве марифет-и Ислямиейи тасиль идерлерди.
Хуляса, Испания ве Багъдат медреселери кенди заманларында джиханнынъ энъ муаззам дарульфунунлары идилер. Бильахире, хиляфет байрагъы тюрклеринъ элине кечтиктен сонъра, Истанбул медреселери де араплардан алмыш олдыгъы дарульфунун тешкилятыны мухафаза итти. Меселя, Султан Селим эвель заманында Дёкмеджи-и Уля медресесинде улюм-и диние ве укъукъ дерслери тасиль олундыкълары киби эдебият, риязият ве табабет фенлери де амелий ве назарий бир суретте талим къылынырды. Ве о сиякъта амелий ве назарий суретте мимарлыкъ, тёкмеджилик санаатлары да огренилирди.
Эвет, о заманлар тёкмеджилик тасиль иден сарыкълы талебе эфендилер татбикъат ичюн медресее муттасыл тёкмеджилер тезгяхларына кидерлер, орада биззат чалышырлар имиш, бир чокъ асар-ы нефисесиле маруф олан тюрклеринъ буюк мимары Синан эфенди дахи Дёкмеджи-и Уля медресенинъ талебесиндендир. Мешхур Османлы докторларындан Акъшемседдин эфенди дженаплары да йине айны медресенинъ талебеси иди. Димек, тюрк медреселеринде дахи вакътыле укъукъ, эдебият, улюм-и диние, хэндесе, риязият ве табибат фенлери назарий ве амелий бир суретте тедрис олуныюрды. Факъат, бир тарафтан Османлы укюметининъ узун ве мутемадий фютюхаты тюрк миллетнинъ руху ве асабыны ёрмуш, уютмыш олмасыле рух-ы миллетте нумаян олан невм-и аталет дигер джеэттен, сонъ асыр тюрк султанларынынъ фазла султанатларындан терешшюх иден шашаа-ы сефалет ниает медреселере де тесир итмиш, онлар да артыкъ кенди сима-и саф ве аслийлерини гъайып эйлемиш, артыкъ хутут-ы веджхиелери танылмаяджакъ дереджеде сефиль, перишан бир вазиет ичинде къалмыш идилер.
Орада артыкъ илим, фен ерине сафсаталар, дин ве ахлякъ ерине хурафатлар тедрис олуныюрды. О бир заманлар меселя Хосровлара, Гуленбевийлери, Шинасийлере, Фузулийлере ис ве ашкъ муэллифлерине мева олан тюрк медреселерининъ, йине айны ташлары, айны къабелери, айны сютюнлери, айны шадырванлары артыкъ Гульхан беклере бир такъым сефих ве сефиль инсанлара меджма олып къалмышты. Лякин бу сонъ руб асыр зарфында макъам-и хиляфет кенди медреселерини яваш-яваш шекиль-и аслийлерине иаде итмее башлады. Факъат, даа мунтазам, даа мутеракъкъи бир усул иле, табир-и джаиз исе, усул-ы тасниф иле башлады ве муваффакъ да олды. Зира, асырымыз ихтисас ве такъсим-и амаль асыры, муитимиз теракъкъи ве рекъабет муити олдыгъындан, бу нюкте-и аятиейи назар-ы дикъкъата алан тюрклер эр сыныф илим ичюн бир факульте ачаракъ ише тешеббюс иттилер.
Ниает, укъукъ, эдебият, улюм-и диние, риязият, табиат ве тыббие киби беш факультеттен ибарет бир дарульфунун-ы Османий вуджуда кетирдилер фильвакъи битараф бир назарле бакъылырса, Истанбул дарульфунуны Шаркъ иле Гъарбынъ бу ики юксек медениетин улюм ве эдебияты, ве фельсефесини ахлякъ ве фазилетини о мухтешем ве алий сакъфынынъ ляхутий кольгелери алтында яшатан бир меваий илим ве ирфандыр.
Шойле ки, укъукъ факультесинде арап укъукъы не дередже дикъкъат ве эмиетле теткъикъ ве тасиль олуныюрса, Гъарп укъукъы да айны дередже-и ихтимамле тасиль олуныюр. Орада Нуман Ибн Сабитлер, Ихтирам Шафийлер не дерин бир урьмет иле муталаа олуныюрса, Монтескьёлер де, Ломброзлар да кемаль-и такъдирле такъип олуныюрлар. Сонъра, эдебият шубесинде арап тюрк шаирлери аджем эдиплери насыл бир ихтирамле тасиль олнуюрларса, Гъарбынъ да энъ юксек сималары фазыл ве мешхур эдиплери айны ситайишле тедрис олуныюрлар. Тарих ве тарих-и эдебият да ойле… Атта улюм-и зейние шубесинде биле бир тарафтан Ислям фельсефеси тедрис олуныркен, дигер бир саатте фельсефе-и гъарбиенинъ бутюн сафахаты, бутюн эсасатыле берабер талебее такърир олуныюр. Риязият, тыббият шубелери де бойле… Иште тюрклер кенди медреселерини бу ёлда ислях иттилер. Эм де мекятип-и иптидаиелериле берабер ислях эйледилер. Чюнки бу асырынъ миллетлери артыкъ онсыз яшаямазларды. О, бир ихтиядж-и къатий иди. Бойле медреселерини ислях эйлемек — тюрк миллетининъ мевджудиетини темин эйлемек иди. Биз татарлар исе медреселеримизи ислях эйлемее тюрклерден къат-къат зияде ихтияджымыз вар. Бугунь биз медреселеримизи о екяне муэссесе-и ильмиелеримизи ислях итмез исек, ярын бир миллет оларакъ яшарыз диемиюрым. Бинаэналейх, бугунь бу девир-и урриетте биз эр шейден мукъаддем медреселеримизи ислях итмелийиз. Ве бунъа да тюрклеринъ табир-и дигерле макъам-ы хиляфетинъ китмиш олдыгъы тарикъ иле башламалыйыз. Артыкъ изаа-ы вакъыт итмеден, биз Русие мусульманлары бир Ислям дарульфунуны тесис эйлемелийиз.
Шимди сизе бираз да бу дарульфунунынъ дёрт шубесинден эр бирининъ бизим ичюн не дередже эльзем олдыгъыны мухтасаран арз идейим.
Йигирми еди февраль инкъилябы бизе буюк бир акъикъат огретти:
Ёкълукъ… Эвет! Бу дередже ёкъ, бу къадар факъыр олдыгъымызы асла зан итмеюрдым. Бизде ич бир шей ёкъмыш не муаллим вар, не мукътесит вар, не хукъукъ алими вар ве не де дин улемасы мевджут… Ёкъ, ёкъ, ёкъ. Бу умумий ёкълукълардан хусусий бир варлыкъ чыкъармакъ лязим ёкълукълар эр шейден зияде иши башына вардыгъымыз заман анълашылыюрды.
Меселя, Къырым Махкеме-и Шериесине табий комитетлерден джемиет-и хайрие идарелеринден ве саиреден алдыгъым бир чокъ аризалар вар. Эписинден Махкеме-и Шериенинъ маариф комиссиясындан муаллим истеюрлар. Эм ялынъыз бир муаллим дегиль, бельки аризада учь-беш, атта йигирми муаллим истеени биле вар. Зира, Махкеме-и Шериее таби ойле комителер вар ки, йигирми беш-отуз къарьенинъ иттихатыле мейдана кельмиш олдыгъындан, эр къарьенинъ бир муаллим талап итмее акъкъы вардыр. Факъат муаллим нерде? Муаллимин ве муаллимат курслары ачтыкъ. Ики юз элли къадар муаллим ве муаллимелер бир арада бир бучукъ ай къадар тасильде булундылар. Факъат, курслардан муаллим унван-ы джелильни ихраз идерек, имтихан къазанаджакъ эфендилеринъ сайысы пек аз оладжагъыны шимдиден сёйлеебилирим. Бинаэналейх, бир дарульмуаллимин, бир илим усул-ы тедрис мектебининъ пек лязим олдыгъына эр кес къана.
Сонъра, Махкеме-и Шериелерден эр бири джузий бир имтихан иле джами хаддамларыны муаенее джельп идеджек олурсакъ, эр муфтилик даиресинде бир къач месджиттен маада бутюн мабетлеринъ имамсыз, хатипсиз атта муэззинсиз къаладжагъына къанаатым вар. О заман эписи ресмен къапанмакъ икътиза идеджек. Бугунь исе манен месдут димектир. Бинаэналейх, хаддамлар ве улюм-и диние муаллимлери етиштирмек ичюн бир улюм-и диние факультесине ихтиядж вар.
Дигер джеэттен идадий мектеплеримизде ве орта дереджедеки медреселеримизде лисан, эдебият ве тарих дерслери тедрис иде биледжек муаллимлер мевджут олмадыгъы киби лисан, эдебият ве тарих-и миллиенинъ теракъкъисине хызмет иде биледжек дереджеде тасиль корен эрбап-ы къалем де сонъ дередже аз. Лисансыз, эдебиятсыз, тарихсиз бир миллет тасаввур олунамаз. Факъат, Худайы набит бир къач муаррирлеримиз булунмамыш олса иди, тарих-и бешеринъ энъ къыйметли дакъикъаларында бу инкъиляп девиринде тильсиз, матбуатсыз къаладжакътыкъ. Иште бу аллар бизе дарульфунун эдебият шубесининъ не къадар лязим олдыгъыны исбат идиюр.
Ниает, шу рес-и кяранда булундыгъымыз Махкеме-и Шериелеринъ ахвалына атыф назар иделим.
Бир миллетинъ илиме не дередже ихтияджы вар исе, о миллет адалете дахи о къадар мухтадждыр. Затен татар миллетининъ зевал ве инхитатына себеп бир тарафтан илиминъ мефкъудиети олмуш исе, дигер джеэттен илимле берабер адалетинъ де ортадан къалкъмасыдыр. Махкемесиз бир девлет пайдар оламадыгъы киби, Махкеме-и Шериесинъ де укъукъ-и Ислямие, адалет-и шерие яшатмаян бир эйет-и Ислямие де тюрк олсун татар, арап не олурса олсун, теали идемез. Бильакис ниает махв олур, мункъарыз олур, силинир кидер. Лякин мааттеэссюф, укъукъ-ы Ислямиейи ихата иден ве усулий веджихле бильфиль татбикъ идерек, бир алям танзим идебиледжек къадылар бизим Махкеме-и Шериелер нездинде пек аз сонъ дередже надир. Бугунь бир тарафтан Шаркъ, дигер джеэттен Гъарп незарият-и укъукъие ве ичтимаиесине тевфикъан иджра-йы адалет идеджек хюккям-и шериемизинъ гъайр-ы кяфи дереджеде олдыгъы мааттеэссюф итирафа меджбурыз. Бинаэналейх, биз истикъбальде Махкеме-и Шериемиз ичинде меслекнинъ эрбабы булунан къадылар ве бу Махкеме-и Шерие ве Идаре-и Миллиенинъ рес-и кярларында укъукъ-ы Ислямие ве гъарбиее бихакъ ашна мукътедир муфтилер ве саир миллиет хаддамлары корьмек истеюрсакъ, ве бойлеликле мукъаддерат-ы миллиемизи даа къавий, даа итиматлы эллере вирмек эндишесиле чырпыныюрсакъ, бугуньден итибарен миллетимиз ичюн бир укъукъ шубесининъ кушадына къарар вирмемиз эльзем олдыгъы къатиен тезахюр идер.
Факъат, шурасы шаян дикъкъаттыр ки, Къырым яхут Уфа ве я да Кавказ Махкеме-и Шериелеринден эр бири ялынъыз башына бу дёрт факультенинъ эписини бирден дегиль, атта ялынъыз бирини айыры оларакъ биле ачмакъ истерсе, керек манен ве керек маддетан икътидарынынъ хариджиндедир. Лякин топтан оларакъ тешеббюс олунырса, яни бу учь Махкеме-и Шерие бойле бир дарульфунун тесисине муджтемиэн тешеббюс идер де муттехиден яшатырларса, меселе къат-къат кесп-и сюхулет идер джеэт-и малиедже буюк бир микъдар-ы икътисат олдыгъы киби, джеэт-и ильмиедже де азим бир къолайлыкъ оладжагъындан шимдилик ич олмазса бу арз итмиш олдыгъым дёрт шубеден ибарет олан бир дарульфунунынъ тешкили мумкюн олабилир. Яни бойле муттехиден тесис олунаджакъ бир муэссесе-и ильмие де пара джеэтинден сюхулет буладжагъымыз киби Уфа, Къырым, Кавказ муфтиликлери даиресинде эр биринден учер-бешер дане олсун профессорлыкъ икътидар-ы ильмиесини хаиз оланлар булунмазса да, бир дередже илимине итимат олунабиледжек муаллимлер булуныр. Ве бунларын эйет-и ильмиеси тешкиль олуна билирди. Бу кяфи олмадыгъы такъдирде башкъа миллетлерден, башкъа мемлекетлерден де муаллимлер яхут профессорлар джельп идерек, бу медресе-и алиее лязим олан эйет-и ильмиейи мухафаза итмек бихакъ мумкюн олурды. Иште биз Уфа, Къырым, Кавказ Махкеме-и Шериелерининъ эйет-и муттехидеси бу суретле ялынъыз бир медресе-и алие мейдана кетирсек, бакъий къалан юзлерле медреселеринъ исляхаты да иптидаий яхут талий дереджеде олсун мааллий идарелер ве Махкеме-и Шериелер нездинде булунан хусусий маариф комиссиялары дерахде идебилирлерди. Ве бойлеликле умум Русие мусульманларынынъ Махкеме-и Шериелер макъам-ы муаллаларындан кенди миллетине эр суретле ед-маарифини узатмыш олурды. Ниает диеджегим ки, биз отуз миллионлыкъ Русие мусульманлары иш япмакъ, иттихат итмек истеюрсакъ семада, сув узеринде дегиль, къарада, ерде иш узеринде бирлешмелийиз ве бу иттихатымыза кениш ве мукъаддес бир земин олмакъ узереде маариф-и миллиемизинъ валидеси оладжакъ бир Ислям дарульфунуны тесисине къарар вирмелийиз[2]. Иште теклифлерим бу. Теклифлериминъ бу эйет-и мухтеремеде рее ваз идилерек аль олунмасыны мухтерем реис эфендиден истирхам эйлерим.
[1] Уфада Оренбург ве Къырым Махкеме-и Шериелерининъ муттехит мушавере медж-лисинде Къырым муфтиси Челебиджихан эфенди тарафындан къыраэт ве теклиф олунаракъ къабул олунан ве иджрасына къарар вирилен доклад. — Идаре.
[2]Н. Челебиджиханнынъ Уфада — Оренбург ве Къырым махкеме-и шериелерининъ бирлешик мушавере Меджлисинде япкъан чыкъышы ве топлашувда чыкъарылгъан къарарларынынъ мундериджесини нумайыш этемиз: «Миллет»инъ 4нджи нусхасындан итибарен бугуне къадар эр кунь тефрикъа суретиле Къырым муфтиси Челебиджихан эфендининъ доклады нешир идиле кельмиш ве бу нусхамызда ниает булмыштыр. Русиеде бир мусульман дарульфунуны ачылмасы люзюми акъкъында олан бу доклад кеченлерде Уфада олмыш Оренбург ве Къырым Махкеме-и Шериелерининъ муттехит мушавересинде Къырым муфтиси Челебиджихан эфенди тарафындан къыраэт ве теклиф олунаракъ къабул олунмыш ве иджрасында къарар вирильмиштир. Оренбург ве Къырым Махкеме-и Шериелерининъ муттехит мушавере Меджлиси, мезкюр къарарынъ тезликле вуджуда кетирильмесине ёллар, васталар араюп булмакъ меселелерини музакере ичин август он беште Петроградда иджтима узере он еди кишиден муреккеп бир комиссия айырмыштыр. Бу он еди киши шу ерлерден айрылды: Къырым, Кавказ ве Оренбург Махкеме-и Шериелеринден бири маариф ишлерине ашна, дигеринъ джемаат хадими олмакъ узере икишер киши. Туркистандан ве Къыргъызстандан бирер киши, Къазан, Оренбург ве Москва джемаатларындан да бирер адам. Умум Русие мусульман къадынлары джемиетлери иттифакъындан, муаллимлер иттифакъындан, талебелер иттифакъындан, хаддамлар иттифакъындан ве миллий Шурадан да бирер киши. Бу комиссияйы давет итмек вазифеси Къырым ве Оренбург Махкеме-и Шериелерининъ Муттехит Мушавере Меджлиси реиси Оренбург муфтиси хазретлерине авале олунмыштыр. Агъустос 15те Петроградда топланмасына къарар вирилен мезкюр комиссиянынъ иджтимаинде меджлис-и музакерее къонуладжакъ меселелер шунлардыр: 1) Мусульман дарульфунунынынъ Русиенинъ анги шеэринде къурулмасы; 2) Дарульфунун ичин лязим олан сермаенинъ темини; 3) Дарульфунуннынъ ильмий ве идарий тешкиляты меселеси; 4) Дарульфунуннынъ умур-ы малиесининъ идареси ичин учь махкеме-и шериеден даимий бир комиссия тешкили; 5) Лязим олурса, комиссиянынъ бу хусуста умумий бир Съезд япмая къарар вирмеси. Челебиджихан эфендининъ теклиф ве къабул иттирмее муваффакъ олдыгъы докладында дахи беян олундыгъы узере Русиеде тесисине къарар вирильмиш. Мусульман дарульфунуны шимдилик улюм-и диние, укъукъ, тарих ве эдебият, талим ве тербие факультелеринден ибарет олып, илериде риязият, тып шубелери дахи ачыладжакъдыр. «Миллет» газетасы, мухтерем Къырым муфтисининъ тешеббюсиле Къырым ве Оренбург Махкеме-и Шериелерининъ Муттехит Меджлисининъ бир дарульфунун ачмакъ хусусындаки къарарларыны кемал-и араретле алгъышлаяракъ, мезкюр къарарынъ тезликле хусула кельмесини бутюн мевджудиетиле теменни идер» (Русие ислям дарульфунуны  // Миллет. — 1917. — № 8. — Июль 5). — Терт. эт.

0 коммент.: