Лейха


Муфти Челебиджихан эфендининъ къаза ве волостларда ачыладжакъ иптидаий ве рушдий нумюне мектеплери ичюн Иджра Комитенинъ 25 август 1917 сене иджтима-и умумиесинде къыраэт олундыкътан сонъра меджлисин тасдыгъындан кечен лейхасынынъ суретидир.

Эфендилер!
Тасиль мевсими хулюль итти. Мектеплер ачылмакъ икътиза идиюр, эвлят ватаннынъ факъыр, зенгин, кучюк, буюк эписининъ энзары илим оджакъларына мунатыф бакъыюрлар… Бугунь миллет башында булунанлардан илим, унер, тербие, марифет беклеюрлар, сабырсызлыкъле беклеюр, бу акъ мешруаларыны талап идиюрлар. Эвет, биз миллетин саа-и медениетте дередже-и теракъкъиси къувве-и маддиесининъ юксельмесиле дегиль, бельки къувве-и маневиесининъ теалисиле мутенасиптир. Инсанлары месут иден муэссеселер алтын, кумюш ве демир маденлерининъ дерин ве музлим къуюлары дегиль, бельки илим оджакълары, санат менбалары олан мектеплер ве медреселердир.
Бугунь этрафымызы ихата иден атеш, къан, демир далгъаларыле чарпышыркен афакъ-ы сиясиемизи къаплаян къара ве махуф сислер арасында богулыркен биле, биз йине татарлара махсус бир метанет-и рухие иле маариф-и умумие зынджырларына сарылмамыз иджап идиюрыз. Эпимиз билириз ки, кечирмекте олдыгъымыз сиясий, ичтимаий ве атта миллий бухранлар ичинде илим оджакъларыны туташтыра бильмек къолай дегильдир. Бельки тасавур олундыгъындан да фазла агъыр бир меселедир. Лякин миллетлерин седжие-и аслиеси, асалет-и табиеси ве къудрет-и ахлякъиеси хузурында эгильмееджек, магълюп олмаяджакъ ич бир маниа мевджут дегильдир. Иште бен, татар миллет-и неджибиесининъ табиатында мекнуз олан метанет-и рухиее, руханий къуветлере итаат идерек, мулькюмизи техдит иден сиях ве къызгъын фелякетлер арасында биле бугунь Махкеме-и Шериенинъ, Къырым Мусульман Комитесининъ ве бутюн къырымтатарларынынъ назар дикъкъатыны мектеплере, хеле мекятип-и иптидаиемизе джельп итмек истеюрым. Инкяр олунмаз бир акъикъатдыр ки, Къырым Мусульман Иджра Комитеси иш башына кечтиктен бери эски ве мукъаддес бир идеалы олан маариф-и миллие меселесиле огърашты. Ве бу алий гъае-и хаялиелери ичюн бинълердже рублелер, афталар, айларле вакъытлар сарф иттилер, эвет бир чокъ азырлыкъларда булундылар. Факъат, бу сырф назары бир азырлыкъ иди. Яни программалар ве низамнамелер тертиби, муаллимлер ихзары ве истатик джеми киби бир такъым идадий меселелер иди. Шимди исе иджра вакъты кельди. атта кечиюр биле. Миллет Махкеме-и Шериеден, Иджрааат Комитесинден мектеп истеюр, муаллим ве тербие истеюр…
Къырымын эр тарафындан эр кунь, эр саат вюруд иден юзлерле аризалар Махкеме-и Шериенинъ ве Къырым Мусульман Иджра Комитесининъ бугунь бутюн фаалини иптидаий мектеплер даиресинде топламасыны эмир идиюр. Кенди Махкеме-и Шериесинден, Иджраат Комитесинден ич бир шей аджимаян миллет бу ане къадар бинълерле маддий ве маневий федакярлыкъларын булунан къырымтатар, эльбетте о, умют екянеси олан муэссесе-и ильмиеден кендисининъ энъ буюк ве энъ мубрем бир ихтияджыны кендисининъ аяты къадар люзюм олан илим ве ирфани бекельмее бинъ дефа акълыдыр.
Факъат, бу акълы талебелере, юксек самимий эмеллере къаршы бен керек сизе ве керек мухтерем татар миллетине мааттеэссюф эвеля: энъ аджы бир акъикъаты сёйлемек меджбуриетинде булуныюрым. Ве бу эсефавер акъикъат-и аятиеси сизе беян итмейи вазифе-и виджданием билиюрым.
Ве ачыкътан ачыгъа диюрым ки: «маариф-и умумие меселесинде Махкеме-и Шерие ве Къырым Мусульман Иджраат Комитеси илян-ы ифляс идиюрым». Чюнки муаллим ёкъ, чюнки бу сене яз курсларында девам идерек муаллимлик санатына кесп-и лиякъат иден муаллим ве муаллимелер къырымтатарларнынъ ихтияджат-ы ильмиесине нисбетен азим ве мутхиш бир ичлик тешкиль идиюр.
Оренбург Къазан ве Уфа муаллимлеринден йигирми эфенди ве ханымлара телеграф вирдик, Кавказда бильдигимиз муаллим ве муаллиме эфендилере Къырым мектеплерининъ ахвал перишаныны мусаввир мектюплер язаракъ, имдадымыза етиш-мелерини истирхамда булундыкъ. Факъат, мааттеэссюф аля ич бирисинден джевап-ы муваффакъат аламыюрыз. Алсакъ биле, орадан келеджек йигирми беш, отуз муаллим иле Къырымын учь юз элли муаллиме олан ихтияджат-и ильмиеси тескин олунамазды. Бугунь элимизде булунан докъсан муаллиме йигирми беш муаллимин даа илявесиле мекятип-и иптидаиемизи ихъя идемееджегиз. оны махкюм олдыгъы зюльмет ве джехалет пенджерелеринден бойлеликле азат итмек мумкюн дегильдир. Бу бир акъи-къаттыр. Банъа бу къара хабери сёйлеебильмек пек агъыр иди. Агъыр ве аджы олса да, асырлардан бери энъ буюк махрумиетлери ве энъ мутхиш ве сиях фелякетлери ифти-хам идекелен татар миллетининъ бугунь бу къатий ве ачыкъ акъикъатын къаршысында дахи метанетини мухафаза идерек, зюльмет ве джехалет ордусыле федакяране бир суретте мубарезеден асла къачмаяджагъына къатиен эминим. Ве бунъа бутюн варлыгъымле эмин олдыгъым ичюн миллете:
«Муаллим ёкъ, эм де пек якъын сенелерде олмаяджакъ» дие вазиет-и ильмиемизден бир ань эвель беянетте булунмайы кендим ичюн энъ буюк бир вазифе таныдым. Муаллим ёкъ, эвет, бу бир акъикъат… Лакин бойле олмакъле берабер маариф-и умумие хусусында ич бир тешеббюсте булунмамакъ икътиза итмез. ич бир тетбир-и иттихаз итмемек джаиз дегильдир. Бинаэналейх, бугунь мевджут олан муаллимлер икътисат идильмелидир. Низам ве интизама таби тутулмалыдыр ве мемлекетин эр кошесине, аз олса да илимин ве усул-ы тедрисин эмир иттиги мунтазам нумюне мектеплери» ачаракъ интизам ве техника саесинде кеммиетен аз ве кучюк факъат рухен пек буюк олан муаллимин ордусынынъ икътидар-и тедрис ве тербиеле-рини тезйит ве текессюр итмелийиз. Юксельтмелийиз, юксельтмелийиз де бу мутхиш азлыкътан шаян такъдир бир варлыкъ, бир мевджудиет-и ильмие тевеллют итмелийиз. Ве бу гъае-и мукъаддесемизе васыл олса бильмемиз ичюн де атийдеки беш мадденинъ эйет-и мухтереминъиз тарафындан къабул олунмасыны теклиф идиюрым:
Эвеля, Махкеме-и Шерие Къырымын беш къазасында нумюне олмакъ узере беш рушдие мектеби кюшат итмелидир. Ве эр рушдие мектеби нездинде онъа мербут август 20, сене 1917 Махкеме-и Шериенинъ Маариф комиссиясы тарафындан танзим ве нешир олунан программа муджибиндже бир иптидаие мектеби ачмалыдыр.
Саниен, беш рушдие ве онъа мербут олан иптидаиелерде истихдам олунаджакъ миллий муаллимлерин маашларыны Махкеме-и Шерие; эвкъаф-ы Ислямие, миллий фонду ве ашыр-зекят кассасындан тадие итмелидир. Русча муаллимлерин маашыны исе земство ве беледие идарелеринден талап идерек алмалыдыр. Беледие ве земство кассаларындан лязим келен меблагъ истифа олунмадыгъы такъдирде, русча муаллимлерин маашын да Махкеме-и Шерие биляде зикр олунан менбалардан тедие итмелидир.
Муаллимлерин маашындан маада, бу беш рушдие ве иптидаиенинъ бутюн саир масарифат-ы идариеси джемаат, джемиет-и хайрие, мааллий мусульман комителери тарафындан темин идильмелидир. Джемаат ве комителер исе бу меблягъы земстволар идаресинден ахиз итмелидирлер. Шает джемаат, джемиет-и хайриелер ве мааллий мусульман комителери кенди исселерине исбат иден мектебин масарифат-ы идариесини тедиеде изхар-ы аджиз идерлерсе, мезкюр масарифи дахи керек Махкеме-и Шерие биззат кендиси ве керек земство ве беледиелер кассасындан тедиее меджбур олмалыдыр.
Салисен, Махкеме-и Шерие беш къазанынъ эр волостында август 20 программасы муджибиндже бирер нумюне-и иптидаие мектеби ачмалыдыр. Ялынъыз Ялта къазасынынъ эр волостында икишер нумюне-и иптидаие тесис идильмелидир. Ве бу мектеплерде истихдам олунан бир татарджа муаллимин маашыны Махкеме-и Шерие тедие итмелидир. Русча муаллимин маашы земстволардан ахиз олунмалылар. Дигер татарджа муаллимиле мектебин саир масарифини джемаат, джемиет-и хайриелер ве мааллий мусульман комителери темин эйлемелидирлер.
Рабиан, Махкеме- и Шериенинъ маариф комиссиясында имтихан тутаракъ, шехадетнаме ахиз иден муаллим эфендилери Махкеме-и Шерие тахт-ы инхисара алмалыдыр.
Муаллимлери севкъ ве такъсим хусусында бир дисциплиная, бир интизама таби тутмалыдыр. Яни эльде мевджут олан муаллим эфендилери эр истенилен кое севкъ итмеюп, бельки сонъ дередже икътисат идерек, эвеля Махкеме-и Шериенинъ тертип ве тешкиль иттиги ве кенди ширазе-и маарифи дахилине алмыш олдыгъы мекятип-и рушдие ве иптидаие нумюне мектеплеринден лязим оланларына такъсим ве ирсал идильмелидир. Бунлардан бакъый къалан муаллимлер энъ лязим олан нокъталарда хусусий мутешеббислер тарафындан кюшат идилен мектеплере кондерильмелидирлер. Ёкъса бойле дисциплина интизам, иттихаз олунмазса, муаллим эфендилер эр истенилен койлерин, мектеплерин даветиле иджабет идерек кирер. Гъайр-ы мунтазам бир суретте иджра-и санат идерлерсе, бундан не тахт-ы тербиелерине алмыш олдыкълары эвлят Ватан-ы ильмий бир тасиль ве тербие иктисап идебилир ве не де биринджи маддеде беян олун-дыгъы веджихле тесис идильмеси мутасаввур олан рушдиелерден, нумюне мектеплер-ден бир файда догъмаз, чюнки эльде булунан муаллимлер бойле адем-и икътисат ве адем-и интизам Къырымын эр тарафына башы бозукъ бир суретте дагъылуп китеджек олурса, затен докъсан адеди теджавюз идемеен бир акълиет ич бир ише ярамадыкътан сонъра ниает, сексен беш муаллиме ихтияджы олан рушдие ве волост иптидаий нумюне мектеплери де ачылмаяракъ къалыр.
Эвет, бутюн муаллимлер аятында бойле бир инхисар, бойле бир икътисат, бир инти-зам ваз олунмазса, интизамсызлыкъ саесинде энъ аз бир душманле биле мукъавемет идемеерек, махв ве мунхэзим олан перишан ордулар киби биз къырымлылар да джехалет ве наданлыкъ иле йыкъылыр, перишан олур, магълюп олып кидериз.
Хамисен, Махкеме-и Шерие тарафындан баляда арз олунан нумюне мек-теплеринде ве саир мекятип- и хусусиеде истихдам олунан миллий муаллимлере эвеля: русча муаллимлерин маашындан 25 процент фазла мааш ита олунмалы. Саниен, эр муаллим йигирми беш сене истихдам олундыкътан сонъра текъают маа-шына кесп-и истихкъакъ итмели, хаста олундыгъы такъдирде он сене сонъра текъают алмалыдыр. Салисен: текъают ве хаста заманларынынъ маашы хызмети заманларында алдыгъы мааштан аз олмамалы.
Рабиан, татар миллий муаллимлери де саир земство ве беледие муаллимлериле айны укъукъа малик олмалыдырлар.

Садисен, 1нджи ве 2нджи мадделерде беян олунан рушдие ве иптидаие нумюне мектеплери октябрь 1, сене 1917 тарихинден кеч къалмаяракъ кюшат идильмелидир.

0 коммент.: