Эвкъаф идареси тарафындан «Миллет» газетасы идареханесине


«Миллет» газетасынынъ 9нджы номеросында дердж идилен бир мектюпте[1] мектюп саиби кеченлерде вефат иден мудеррис ходжа Мемет эфенди Яхья Челебиогълунынъ вефатындан сонъра Симферополь уездиндеки Тавдаир медресесине аит вакъуф мульклеринъ не олдыкъларыны суаль итмектедир. Бу мунасебетле Къырым Эвкъаф идареси шу ашагъыдаки сатырлары «Миллет» газетасына дердж олунмасыны риджа идиюр.
Къырым идаре-и руханиеси июнь 25 тарихиле 2905 номеро алтында Эвкъаф идаресине ёлладыгъы варакъа- ы махсусада июнь бир тарихинде Тавдаир медресеси мудеррис ходжа Мемет эфенди Яхья Челебиогълунынъ вефат итмиш олдыгъыны Эвкъаф идаресине хабер вирмиш иди. Июнь 27 тарихинде Эвкъаф идареси Тавдаир медресесине аит бутюн эмляки догърудан догъруя кенди незарети алтына алмая къарар виререк, йине мезкюр тарихте вакъуф-ы эмляки истиджар итмиш олан кимселере бирер илим ве хабер ёлламакъ суретиле кендилерини кейфиеттен хабердар итмиш ве айны заманда иджяре хусусында музакератта булунмакъ ичюн кендилерининъ Эвкъаф идаресине кельмелерини теклиф итмиш иди. Бекзаде ханым Ширинскаянынъ вакъуфларынынъ мутевеллиси дахи ве кейфиеттен хабердар идилерек, Тавдаир муддерисининъ вефаты джевининден  сонъ куне къадар медресе вакъуфларынынъ кендисине кетирдиги варидатын тамамыле Эвкъаф идаресине теслими теклиф идильмиштир.

Дж. Сейдамет. 


[1] «Миллет»нинъ 9-нджы номеросында Тавдаир медресесине багъышланып басылгъан хабернинъ мундериджесини нумайыш этемиз: «Тавдаир медресеси. Пек чокъ сенелерден бери бинъ десятинадан зияде топрагъы идаре идуп келен къарт мудеррис ходжа Ахмет эфендининъ вефат иттиги бир бучукъ ай олды. Махкеме-и Шерие бу вакъыта къадар эсап  вирмемиш мезкюр медреседен эсап соруп, медресенинъ талийини аль иттими аджеба? Ёкъса медресенинъ вакъуфлары асабалыкъ тарикъыле идаре олунып китеджекми?» (Тавда-ир медресеси (мааллий хаберлер) // Миллет. — 1917. — № 9. — Июль 6). — Терт. эт.

0 коммент.: