Milletlerin medeniyette ilerilemesi içün dört merdivenden keçmesi lâzimdir

Milletlerin medeniyette ilerilemesi içün dört merdivenden keçmesi lâzimdir ki, bunlar da edebiyat ve ilim, ticaret ve sanaat ve siyasettir. Milletler, ancaq bu dört unsurle yaşayabilirler. Bunlardan iç birisini digerine taqdim idemez, iderse ğayr-i tabiy olur. Ğayr-i tabiy olan bir şey ise paydar olamaz, yaşayamaz. İşte, biz bu ğayr-i tabiylikten qurtulmaq içün şanlı ecdadımız edebiyat, hüsn, şiir, bediy, sanat ve ticaret namına ne qadar asar bıraqmış ise, onların episini toplamaya ve hepsini (elile Hansaraynı köstererek) şu muqaddes kâşaneye, şu mühteşem saraya qoymaya qarar virdik…

N. Çelebicihan

Миллетлерин медениетте илерилемеси ичюн дёрт мердивенден кечмеси лязимдир ки, бунлар да эдебият ве илим, тиджарет ве санаат ве сиясеттир. Миллетлер, анджакъ бу дёрт унсурле яшаябилирлер. Бунлардан ич бирисини дигерине такъдим идемез, идерсе гъайр-и табий олур. Гъайр-и табий олан бир шей исе пайдар оламаз, яшаямаз. Иште, биз бу гъайр-и табийликтен къуртулмакъ ичюн шанлы эдждадымыз эдебият, хюсн, шиир, бедий, санат ве тиджарет намына не къадар асар быракъмыш исе, онларын эписини топламая ве эписини (элиле Хансарайны косьтеререк) шу мукъаддес кяшанее, шу мухтешем сарая къоймая къарар вирдик…


Н. Челебиджихан

0 коммент.: