O. Aqçoqraqlı. "Krılovdan on qısse" 1900. Endir.

Belli qırımtatar yazıcımız tarafından 1900 senesi Sankt-Peterrsburgta İ. Boraganskiynin tipografisinde bastırğan "Krılovdan on qısse" denilgen kitabı ile tanış olun. Bu yerde Rus klasik yazıcısı İvan Krılovun qırımtatarca tercime etilgen qıssalardan bulardır: «Qarğa ve tilki» («Ворона и лисица»), «Maymun ve közlük» («Мартышка и очки»), «Horoz ve inci danesi» («Петух и жемчужное зерно»), «Aqquş, balıq ve qısqaç» (Лебедь, щука и рак»), «Sığırçıq» («Скворец»), «Küçük fare ve büyük fare» («Мышь и крыса»), «Ayne ve maymun» («Зеркало и обезьяна»), «Eki çapçaq» («Две бочки»), «Balqurt ve çibinler» («Пчела и мухи»), «Tilki ve yüzüm» («Лисица и виноград»).
Sitemin ziyaretçileri içün Aqçoqraqlının "Qarğa ve tilki" temessülatından bir örnek. 
Nice defa eylediler çoq nasihat aleme
Ki, yüze qarşı medhiyeler pek mazardır adame,
Lâkin asla bu nasihat virmiyup hiç faide
Medh idici her vaqıt buldu qalbde bir köşe. 
Qarğanıñ birine Tañrı virdi bir kesek penir
Qarğa onu yemek içün qondu ağaç üstüne
Hem biraz fikir eyleyüp peniri ağzında tutar
Bir taraftan keldi çapup tilki onuñ "bahtine"...
Hilekâr tilki ağaçın dibine yaqın kelür,
Quyruğın sallar, közün almaz baqar ol qarğaya,
Hem yuvaştan tatlı dille qarğaya elfaz ider.
Dir ki: "Ne güzel gögercin, ne güzel hem gözleri,
Ne acep dülber boynu, ağzı hem burunı var,
Dillere destan olurse lâyıq hem qanadları,
Mutlaqa melek gibi, olmalıdır seniñ sesiñ!
Yırla, nazlım, kel, utanma işideyim hoş sesiñi,
Ustadırsıñ nağmeye böyle güzellik ile sen
Quşlara ger padişah qılsaq yaraşır hem seni!


Sayğı ile Doç.Dr. Tahir Kerim 

0 коммент.: